Ejerlavet for Fænøgadekarreen i Aarhus

 

Copyright © 2012 . All Rights Reserved

EJERLAVET FOR FÆNØGADE

REFERAT AF GENERAL- FORSAMLINGEN D. 15.APRIL. 2015

 

ad. 1. Formandeen bød velkommen og foreslog Jette Nielsen,

Thunøgade, som dirigent; Jette N. blev valgt

 

ad. 2. Formanden aflagde årsberetning. Bestyrelsen havde holdt 9 bestyrelsesmøder samt 2 havedage, d. 13.maj og d. 26.okt; her er foretaget maling, oprydning og beskæring.

 

Anlægget fungerer fint for alle aldersgrupper, leg og ophold. Havemanden Hans Wagner har passet anlæg og låger; der er problemer med låsene, som alle er underudskiftning for tiden.

 

Efter henvendelse fra en ejer om at disponere over et areal til sin private lod, besluttede bestyrelsen at få de øvrige 3 ejere, som i forvejen over årene har inddraget dele af fællesarealet, om at skrive under på, at disse arealer er til låns og at aftalen skal genforhandles ved ejerskifte. Denne procedure er gennemført i efteråret 2014.

 

I forlængelse af denne beslutning forhandlede bestyrelsen med ejerforeningen i Anholtsgade 14-16 om kompensation for de m2 af fællesarealerne, som permanent ville blive inddraget i forbindelse med isolering af ejendommenes gavle.

En landinspektør hjalp med at ændre matrikelkortet til en sådan kompensation.

 

Når isoleringen af gavlene er færdig skal adgangvejen retableres og ejerlavet ønsker at forhandle om udformningen af denne for at lette barnevogne og cykler adgangen ved Anholtsgade 16.

 

Bestyrelsen har forespurgt Aarhus Kommune som har indsigelsesret ift vedtægtsændringer, om ejerlavet kan ændre vedtægterne om ’valg af statsaut. revisor’ til ’valg af to kritiske revisorer’.

 

Efter tilsagn fra kommunen forelægger bestyrelsen derfor dette for generalforsamlingen nu. Begrundelsen er den store og stigende udgift til revision, ca 20% af årsbudgettet.

 

I årets løb har Hans Wagner ønsket at udtræde af bestyrelsen ved denne generalforsamling.

 

Under debatten blev det pointeret at en vedtægtsændring om revision bør fremgå af indkaldelsen; Det er korrekt og blev beklaget, men samtidig nævnt at ændringen til kritiske revisorer fremgår af indkaldelsen.

 

Der blev spurgt til energibesparelse på lysanlægget- og det fremgår af regnskabet at tænduret er justeret.

 

Læs mere